Autotrade Новини

Търсите ли своя мечтан автомобил? Тогава сте попаднали на правилното място във Volkswagen. Осигурете си нов автомобил, който е наличен веднага, или конфигурирайте желания модел според вашите идеи.

  1. Новини и събития
  2. Инвестиционно Предложение от Автотрейд ООД
12.04.2024
Представяне

Инвестиционно Предложение от Автотрейд ООД

На основание чл. 4, ал. 2 и 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда„АВТОТРЕЙД“ ООД ЕИК 041066865, адрес: гр. Варна, п.к. 9009, р-н „Владислав Варненчик“,бул. "Трети март" № 59, "Фолксваген център"ОБЯВЯВАНа засегнатите лица и общественост, че:„АВТОТРЕЙД" ООД разработва проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 10135.4027.18 по КККР на гр. Варна, район „Вл. Варненчик“, местност „Атанас Тарла“. ПУП-ПРЗ се изготвя с цел развитие на инвестиционно предложение (ИП), за изграждане на бензиностанция с 6 до 8 бензиноколонки и сграда за обществено обслужване. Бензиностанцията ще се състои от сграда за обслужване на клиентите, бензиноколонки, площ за маневриране на автомобили, защитени (покрити) с навес. Сградата ще съдържа търговска площ със стоки от първа необходимост – пакетирани хранителни продукти и напитки, автоаксесоари и др. Сградата за обществено обслужване ще съдържа търговска част – магазин за авточасти, заведение за хранене, автомивка, обслужваща част – офиси, склад и др.Имотът, с номер 10135.4027.18 по КККР, предмет на ПУП-ПРЗ, е с лице на улица, която представлява част от ПРЗ на Производствена зона „Метро“, одобрен с Решение № 1126-9, Протокол № 19/10-15.11.2004 г. на Общински съвет гр. Варна. Планът съдържа схеми за електроснабдяване, водоснабдяване и канализация, с които разработваният ПУП-ПРЗ ще бъде съобразен и осигурен с вода и електроенергия. В габарита на улицата са предвидени съответните инженерни проводи за обслужване на прилежащите й УПИ.Предполагаемите застроена и разгъната застроени площи ще бъдат под допустимите за устройствената зона („Оз“)определена от Общия Устройствен План (ОУП) на Община Варна.ПИ 4027.18, за който се разработва ПУП-ПРЗ и в които се планира да се реализира указаното инвестиционно предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.По време на строителството ще се използват природни ресурси като вода за питейно-битови и строителни нужди (приготвяне на строителни разтвори), железобетонни смеси, пясък, пръст, чакъл, и други строителни материали от естествен произход.По време на строителството се генерират следните видове отпадъци: изкопни земни маси, почва и камъни, смесени отпадъци от строителство и събаряне, и др. Отделят се и емисии от прах, и отработени газове от строителната техника. Събирането и извозването на генерираните отпадъци се извършва съгласно общинската схема за събиране и обезвреждане на отпадъците и в съответствие с изискванията на ЗУО.Писмени становища и мнения се приемат на следните електронни адреси: [email protected] и [email protected], както и в РИОСВ-Варна, ул. ”Ян Палах” №4, e-mail: [email protected]; тел. 052/678 848.

AV

Schrekra dol Deck in noviton. Dokum, sunim Vernas orkefan se. Deck in noviton. Kisuaheli neumix dok barcmope. Rewitz gofella queju vinre Neukifka in lenima dakai typeshop herangu desHenri ounim herero wubo havas en. Schrekra dol Deck in noviton. Lagefeph rhu nekoscha kakain VW udr Audi.

Регистрация за Бюлетин

С нашия Бюлетин ще получавате редовно информация за нашите дилърства и селекция от ексклузивни предложения!

Въведените данни не са валидни. Моля, опитайте отново.

Моля, изберете обръщение

За съжаление има проблем с регистрацията за бюлетина. Моля, опитайте отново по-късно.

checkbox_default

Много благодарим!

Току-що се регистрирахте за нашия Бюлетин.

Веднага ще получите от нас имейл с линк за потвърждение. Моля, потвърдете този линк, за да приключите регистрацията си.